بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:شهادت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:آثار شهادت امام حسين(ع)
سؤال:چه رابطه‎اي ميان شهادت حسين‎بن علي و نيرو گرفتن اسلام و زنده شدن اصول و فروع دين وجود دارد؟
جواب:

شهادت حسين‎بن علي حيات تازه‎اي در عالم اسلام دميد و اثر و خاصيت يك سخن يا تاريخچه و يا شخصيت حماسي اين است كه در روح موج به وجود مي‎آورد، حميّت و غيرت به وجود مي‎آورد، شجاعت و صلابت به وجود مي‎آورد، در بدنها، خونها را به حركت و جوشش در مي‎آورد و تن‎ها را از رخوت و سستي خارج مي‎كند و چابك و چالاك مي‎نمايد.
چه بسيار خونها در محيطهايي ريخته مي‎شود كه چون فقط جنبة خونريزي دارد، اثرش مرعوبيت مردم است، اثرش اين است كه از نيروي مردم و ملت مي‎كاهد و نفسها بيشتر در سينه‎ها حبس مي‎شود. اما شهادتهايي در دنيا هست كه به دنبال خودش روشنايي و صفا براي اجتماع مي‎آورد. بعضي از اعمال هست كه قلب انسان را مكدّر مي‎كند ولي بعضي ديگر از اعمال هست كه قلب انسان را روشن مي‎كند، صفا و جلا مي‎دهد. اين حالت عيناً در اجتماع هم هست. بعضي از پديده‎هاي اجتماعي، روح اجتماع را تاريك و كدر مي‎كند، ترس و رعب در اجتماع به وجود مي‎آورد، به اجتماع حالت بردگي و اسارت مي‎دهد، ولي يك سلسله پديده‎هاي اجتماعي است كه به اجتماع صفا و نورانيت مي‎دهد، ترس اجتماع را مي‎ريزد، احساس بردگي و اسارت را از او مي‎گيرد، جرأت و شهامت به او مي‎دهد.
بعد از شهادت امام حسين يك چنين حالتي به وجود آمد، يك رونقي در اسلام پيدا شد. اين اثر در اجتماع از آن جهت بود كه امام حسين(ع) با حركات قهرمانانة خود روح مردم مسلمان را زنده كرد، احساسات بردگي و اسارتي را كه از اواخر زمان عثمان و تمام دورة معاويه بر روح جامعة اسلامي حكمفرما بود، تضعيف كرد و ترس را ريخت، احساس عبوديت را زايل كرد و به عبارت ديگر به اجتماع اسلامي شخصيت داد. او بر روي نقطه‎اي در اجتماع انگشت گذاشت كه بعداً اجتماع در خودش احساس شخصيت كرد.