بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ديوان  
    :نويسنده   ازري، كاظم  
    :تاريخ چاپ   قرن13 ق  
    :موضوع   نظم،امام حسين(ع)  
    :زبان اصلي