عبارت قسمت
تعداد كل:19

رديف عنوان مداح / سخنران  
  1   آخرين سخنان امام حسين (ع) به يارانش  
  2   انزجار هند همسر يزيد از اعمال يزيد  
  3   استواري زينب(س) در مقابل شمر بن ذي الجوشن  
  4   استواري زينب (س) در مقابل عبيدالله بن زياد  
  5   مناجات حضرت زينب (س)  
  6   راهب نصراني و کاروان اسرا  
  7   اهانت يزيد به سر مبارک امام حسين (ع)  
  8   سخنراني حضرت زينب در مجلس يزيد لعنت الله  
  9   سخنراني حضرت امام سجاد (ع) در مجلس يزيد لعنت الله  
  10   سر امام حسين (ع) در مقابل ديدگان حضرت رقيه  
  11   هراس يزيد از افشاگريهاي حضرت زينب (س)  
  12   دردنامه حضرت زينب (س)  
  13   نداي کيست مرا ياري کند در گوش عبدالله نصراني  
  14   بدرقه عبدالله توسط راحله  
  15   نجات کاروان از دست راهزنان  
  16   اختلاف بين دو لشگر يزيد به خاطر افشاگري نصراني  
  17   عبدالله نصراني و پيرمرد بياباني  
  18   عجز و ناله بيهوده توابين  
  19   سر افرازي عبدالله نصراني در روز عاشورا