عبارت قسمت
تعداد كل:9

رديف عنوان
  1   آزادي اسير  
  2   يكدلي با ياران  
  3   اتمام حجت با همراهان  
  4   اتمام حجت با برادران مسلم بن عقيل  
  5   آزاد گذاشتن هلال بن نافع  
  6   آزاد گذاشتن ياران در شب عاشورا  
  7   آزاد گذاشتن محمد بن بشر  
  8   آزاد گذاشتن فرزند مسلم بن عقيل  
  9   يادآوري روح آزادگي به مهاجمان