بازگشت

سوار كردن بر دوش


بارها و بارها ديده شد كه رسول خدا صلي الله عليه و آله او را بر دوش خود سوار مي كرد و به اين سوي و آن سوي مي برد و در اين امر حسن عليه السلام نيز حضور داشت. رسول خدا صلي الله عليه و آله يكي را به دوش راست و ديگري را بر دوش چپ مي نشاند و اين عمل را دوست مي داشت.

روزي اين دو در نخيله بخواب رفته بودند و فاطمه عليهاالسلام از حال شان بي خبر بود و پريشانحال جريان را به علي عليه السلام و رسول خدا صلي الله عليه و آله خبر داد، آن دو بهر سو شتافتند سرانجام پيامبر آنها را در نخيله يافت. آمد و از خواب بيدارشان كرد و آنها را بر دوش خود سوار نمود و متوجه خانه فاطمه عليهاالسلام شد.

در بين راه ابوبكر رسيد و از پيامبر خواست اجازه دهد كه او آنها را بر دوش گيرد و رسول خدا صلي الله عليه و آله راضي شد. آن دو روي دوش پيامبر، روبروي هم نشسته بودند. ابوبكر گفته بود بچه ها چه شتر خوبي داريد نعم الجمل جملكما. پيامبر فرمود نعم الراكب هما چه سواران خوبي اين دو هستند. [1] .پاورقي

[1] مناقب ابن شهر آشوب.